از پوسته بزرگ آموزش آنلاین عصر آگاهی رونمایی شد ...
0
3000780180

خشت و خشت

دوره های آموزشی

Bastanshenasii

مقدمه ای بر باستان شناسی

۵۰۰ هزار تومان
۰۲:۰۰ساعت
۴۰
Ravanshenasi01

مهارت های گفتگو (ارتباط مؤثر)

۲۰۰۰۰۰ تومان
۰۲:۰۰ساعت
۵۰
صصصصص

وبینار منِ معمار

رایگان
ثبت شده
WhatsApp Image 2021-09-22 at 10.00.52 AM

دوره آنلاین برنامه ریزی

۱۲۰۰۰۰ تومان
۰۳:۰۰ساعت
۲۲۲۲۲

دوگانه آموزشی ( Word و Power Point )

۲۲۴۰۰۰ تومان
۰۳:۳۰ساعت
۲۰
Bastanshenasii

مقدمه ای بر باستان شناسی

۵۰۰ هزار تومان
۰۲:۰۰ساعت
۴۰
Ravanshenasi01

مهارت های گفتگو (ارتباط مؤثر)

۲۰۰۰۰۰ تومان
۰۲:۰۰ساعت
۵۰
صصصصص

وبینار منِ معمار

رایگان
ثبت شده
WhatsApp Image 2021-09-22 at 10.00.52 AM

دوره آنلاین برنامه ریزی

۱۲۰۰۰۰ تومان
۰۳:۰۰ساعت